Integritetspolicy

Samtycke till hantering av personuppgifter

Uppgifter i Mittvaccin app handhas enligt Dataskyddförordningen (GDPR), den nya dataskyddslagen och enligt sjukvårdens lagar och förordningar samt regler för sekretess. Jag godkänner genom samtycke i registreringsformuläret att mina personuppgifter får sparas och att mina uppgifter är riktigt ifyllda. Jag godkänner även att påminnelser och information får skickas till mig via SMS och mail om jag har uppgivit dessa uppgifter. Samtycke är den lagliga grund som ger MittVaccin rätt att hantera dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla samtycket och begära att dina uppgifter raderas

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter kommer aldrig att lämnas ut av oss till andra än de som, med laglig grund, behöver dessa för att kunna ge dig den service och funktionalitet som MittVaccin avser. När du själv skriver in information eller när vårdpersonal journalför dina uppgifter lagrar vårdgivaren informationen i Mittvaccins databaser som finns inom Sverige. All information är krypterad. Det betyder att den är oläslig för obehöriga. Respektive vårdgivare är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.
Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?
Vi behandlar person- och kontaktinformation och journalföring om dig i samband med att du använder dig av våra tjänster. I samband med vissa tjänster kan det även vara information kring bokningar och annan information som du lämnat i samband med vald tjänst.

Vem är ansvarig för mina personuppgifter?

Den verksamhet som du har kontakt med via e-tjänsterna ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas. Det kan till exempel vara en vårdcentral eller en vaccinationsmottagning. Om du har frågor om dina personuppgifter ska du alltså kontakta den verksamhet som hanterat dina uppgifter. Läs gärna mer om dataskyddsförordningen hos Dataskyddsmyndigheten (Datainspektionen).

Vem ansvarar för personuppgiftsbehandlingen?

Det är Mittvaccin Sverige AB, som äger och tillhandahåller den tekniska plattformen och applikationen ”Mittvaccin – en applikation för livet” (“Appen”) och som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du registrerar i Appen, fram till dess att du inlett själva kontakten med vårdgivare för medicinsk rådgivning och uppföljning. När du använder Mittvaccin för vaccinering är det vårdgivaren som ansvarar för utförandet av hälso- och sjukvården, inklusive den behandling av personuppgifter som sker i samband med att du använder Tjänsterna. I praktiken innebär detta att så snart du börjar delge information om din hälsa så övergår ansvaret för dina personuppgifter till Vårdgivaren.

I förhållande till vården agerar Mittvaccin, i egenskap av personuppgiftsbiträde, enbart som leverantör av plattformen och relaterade tjänster, vilket innebär att dina personuppgifter endast behandlas på instruktion av Vårdgivaren. För det fall annan vårdgivare ansluter sig till Mittvaccin-plattformen och därmed kan komma att behandla dina personuppgifter i samband med att du nyttjar Tjänsterna kommer vi att informera dig innan du nyttjar Tjänsterna så att du alltid vet vem som är personuppgiftsansvarig Vårdgivare.

Om du har frågor eller synpunkter på behandlingen av dina personuppgifter i samband med din användning av Tjänsterna är du alltid välkommen att kontakta oss och/eller vårt dataskyddsombud genom att skicka ett mail till support@mittvaccin.se.

Varifrån samlar vi in de personuppgifter som behandlas om dig när du använder Tjänsterna?

Personuppgifter som registreras via ditt användarkonto i Appen

Mittvaccin och Vårdgivaren behandlar de personuppgifter om dig som du registrerar via ditt användarkonto så som namn, personnummer, adress och e-postadress i samband med att du öppnar ditt användarkonto hos oss och därefter de uppgifter som du registrerar när du använder Appen.

Dessutom kan vi komma att automatiskt samla in och behandla följande information;
(1) teknisk information inklusive IP adress, inloggningsinformation, typ och version av operativsystem och enhet, tidsinställningar, valt språk, cookies etc.; och (2) information om Tjänsterna du använt hos oss, tidsåtgång till ärenden, knapptryckningar etc.

Information om vår användning av cookies se nedan:

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifterna sparas enligt gällande lagstiftning, se Efterlevnad av lagar.

Efterlevnad av lagar

Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter. Vi behandlar uppgifterna med stöd av att behandlingen är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser. Exempelvis GDPR, Patientdatalagen (SFS 2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40)

Vem kan läsa mina uppgifter?

Information som du eller vårdpersonal hanterar kan bara läsas av dig själv och av vårdpersonal i den verksamhet som du har kontakt med. För att läsa eller lagra information måste vårdpersonal logga in med en särskild e-legitimation som identifierar personen och som bevisar att hen arbetar i den verksamhet som du har kontakt med. Vårdpersonal får bara läsa uppgifter om dig om hen behöver göra det för att göra sina arbetsuppgifter.

Rätta uppgifter eller tacka nej till fortsatta kontakter

Du har även rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra uppgifter som du tidigare lämnat, eller återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter eller att du inte önskar mottaga fortsatt information.

Anmälan av överträdelse (klagomål)

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till vårdgivaren snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Dataskyddsmyndigheten (Datainspektionen).

Cookies behövs för att du ska kunna använda e-tjänsterna

Cookies eller kakor är små textfiler som innehåller information om besök på en webbplats. De sparas på den dator, mobil eller surfplatta som du använder när du besöker webbplatsen.
Mittvaccins e-tjänster använder bara det som kallas sessionscookies. Det är en typ av cookie som enbart används under själva besöket på webbplatsen, och som försvinner när du stänger din webbläsare

Det finns i princip tre syften med sessionscookies.

1. Att hålla reda på att det är just du som är inloggad så att du inte behöver logga in på nytt för varje klick 
2. att hålla reda på annan synlig information om dig, till exempel ditt namn
3. att hålla reda på var du befinner dig under besöket, så att sidorna visas i rätt ordning.

Se till att du har godkänt cookies på din dator, mobil eller surfplatta, annars går det inte att logga in. Cookies eller information om ditt besök lämnas aldrig ut till någon annan.

Kontakt: support@mittvaccin.se